Mijnletselverhaal.nl biedt aan letselschadeslachtoffers de gelegenheid om hun persoonlijke verhaal te delen. De website valt onder de verantwoordelijkheid van Letselverhalen B.V. (KvK 20169358). Mijnletselverhaal.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar deelnemers en bezoekers uitermate belangrijk. Daarom zijn de hieronder weergegeven huisregels opgesteld, waaraan iedere deelnemer en gebruiker zich dient te houden. Uw letselverhaal wordt geplaatst op Mijnletselverhaal.nl als u akkoord bent gegaan met onze huisregels, en na beoordeling door onze redactie.

De huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. Daarom vragen wij u om deze voorafgaand aan het toezenden van uw letselverhaal aan de redacteur door te lezen.

1. Deelnemer en beheer

Met “deelnemer” wordt in deze huisregels bedoeld: de natuurlijke of rechtspersoon die een mededeling, al dan niet met bijbehorend materiaal, aanbiedt ter publicatie op Mijnletselverhaal.nl. Mijnletselverhaal.nl wordt beheerd door de redactie, onder leiding van onze redacteur.
De redacteur behoudt zich te allen tijde het recht voor om berichten van een deelnemer aan te passen of te verwijderen, daar waar de redacteur dit nodig acht, om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2. Registratie

Om uw verhaal te kunnen laten plaatsen op Mijnletselverhaal.nl dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres.
Dit e-mailadres wordt gebruikt om waar nodig of gewenst contact met u te kunnen opnemen. Wijzigingen in uw e-mailadres kunt u doorgeven aan de redacteur, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt uw verhaal eveneens aanbieden per post (Willem Alexanderlaan 43, 4532 DB Terneuzen).
Aanbieding van uw verhaal ter plaatsing op Mijnletselverhaal.nl impliceert uw aanvaarding van de onderhavige huisregels, geldend ten tijde van dat aanbod.

3. Algemene normen en waarden

Het delen van uw verhaal op Mijnletselverhalen.nl gebeurt met respect voor de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, en met inachtneming van de wettelijke regels.

4. Privacybeleid

Het privacy- & cookiebeleid van Mijnletselverhaal.nl vindt u op de pagina privacyverklaring.

5. Copyright

Mijnletselverhaal.nl heeft en behoudt te allen tijde het recht – tenzij vooraf anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst- als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Mijnletselverhaal.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Mijnletselverhaal.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Letselverhalen B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

6. Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

 1. Door aanbieding ter plaatsing op Mijnletselverhaal.nl van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal, geeft u volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Letselverhalen B.V. om dit materiaal onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van informerende-, voorlichtende-, promotionele- en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Mijnletselverhaal.nl en de voor die website verantwoordelijke, dan wel van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken, en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij aanbiedt ter plaatsing op Mijnletselverhaal.nl, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt aangeboden ter plaatsing op de website Mijnletselverhaal.nl, geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden, noch anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Mijnletselverhaal.nl ter zake van vorderingen van derden in dit verband.
 4. Mijnletselverhaal.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Mijnletselverhaal.nl geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Mijnletselverhaal.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

7. Minderjarigen

 1. Een deelnemer onder de 18 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Mijnletselverhaal.nl. Mijnletselverhaal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. Mijnletselverhaal.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 18 jaar van deelname aan Mijnletselverhaal.nl uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Mijnletselverhaal.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

8. Bevoegdheden en rechten redacteur Mijnletselverhaal.nl

De redacteur van Mijnletselverhaal.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Mijnletselverhaal.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Mijnletselverhaal.nl, in strijd is met de wet of de goede zeden, of anderszins onrechtmatig is.
De redacteur is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content ter plaatsing heeft aangeboden, of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Mijnletselverhaal.nl, de (verdere) toegang tot dan wel deelname aan Mijnletselverhaal.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redacteur van Mijnletselverhaal.nl is gerechtigd om diens rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

9. Intellectuele eigendomsrechten Mijnletselverhaal.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Mijnletselverhaal.nl en het logo van Mijnletselverhaal.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en auteursrechten, berusten uitsluitend bij Letselverhalen B.V.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Mijnletselverhaal.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Mijnletselverhaal.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnletselverhaal.nl is het onder meer niet toegestaan de website Mijnletselverhaal.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

10. Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan en/of gebruik maken van Mijnletselverhaal.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer en de gebruiker. Mijnletselverhaal.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Mijnletselverhaal.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Mijnletselverhaal.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Mijnletselverhaal.nl wordt gepubliceerd onvolledig dan wel onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking of anderszins) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. U dient daarop bedacht te zijn.
 3. De content op de website Mijnletselverhaal.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Mijnletselverhaal.nl. Mijnletselverhaal.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Mijnletselverhaal.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Mijnletselverhaal.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, welke voorkomen in de verhalen en mededelingen of uitingen op de pagina’s van Mijnletselverhaal.nl, zijn die van de auteur(s) of andere aanbieders van een ‘letselverhaal’, en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Letselverhalen B.V.. Voormelde partijen kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Mijnletselverhaal.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
  Alle informatie, producten en diensten worden op Mijnletselverhaal.nl aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
 5. Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Mijnletselverhaal.nl, of met de blijvende of tijdelijke onmogelijkheid om Mijnletselverhaal.nl of delen daarvan te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Mijnletselverhaal.nl verkregen is. Mijnletselverhaal.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in de publicaties op Mijnletselverhaal.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Mijnletselverhaal.nl verkregen informatie. De informatie op Mijnletselverhaal.nl wordt periodiek aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de deelname aan en het gebruik van de website Mijnletselverhaal.nl, waarop telkens de onderhavige richtlijnen en voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met Mijnletselverhaal.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website Mijnletselverhalen.nl, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 3. De rechten en verplichtingen van Mijnletselverhalen.nl komen toe respectievelijk rusten op Letselverhalen B.V., en worden uitgeoefend door dan wel tegen deze besloten vennootschap.